จากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มุ่งเน้น การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยในภาคอุตสาหกรรม ได้มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน ความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้นักเทคโนโลยี ที่ได้รับการศึกษาอย่างบูรณาการในศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหารธุรกิจ ให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ รวมถึงสามารถบูรณาการศาสตร์ดังกล่าวเข้ากับศาสตร์ด้านอื่นเพื่อการทำงานได้อย่างกลมกลืน ตอบสนองต่อองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐและวิสาหกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ มาทำงานด้านการบริการทั้งการบำรุงรักษางานระบบ งานอาคาร งานสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจำนวนโรงแรม คอนโดมิเนียม รีสอร์ท กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริษัทเอกชนที่ประกอบการกิจการด้านเรือ ท่าเรือ เป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่สำคัญยิ่งที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของพื้นที่และของประเทศไทย
 
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พบว่า จำนวนแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป สิ่งเหล่านี้ ทำให้การพัฒนาทางสังคมและทางวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการบริการและภาคการผลิต จำเป็นต้องเน้น การนำเทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูงมาใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนาการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าสู่การเน้นภาคบริการในรูปแบบ SMART ENTERPRISE หรือ START UP ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้มีมูลค่าสูง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
 
สืบเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จากเดิมในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ เพื่อรองรับการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแก่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในพื้นทื่ โดยบัณฑิต มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ที่ศึกษา มีความพร้อมต่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร จะดำเนินการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน การบริการวิชาการ การวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในทางวิชาการ
 
การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีผลลัพธ์ตามความคาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงมุ่งเน้นการนำนโยบาย ทิศทาง พันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดรับความต้องการของพื้นที่
 
หลักสูตร ได้ปรับปรุงรายวิชาที่เน้นความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการ และรายวิชาที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ส่งเสริมให้นักศึกษานำประเด็นปัญหาของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมบริการและการผลิตในพื้นที่ พื่อการบริการวิชาการแก่สังคม มาใช้ประโยชน์ร่วมกับการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ตลอดจนการศึกษาวิจัยจากโจทย์ปัญหาจริง ซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคน พัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศ