สถานที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
นักศึกษา รุ่น 58 ศึกษาดูงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
นักศึกษา รุ่น 58 ศึกษาดูงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
นักศึกษา รุ่น 58 ศึกษาดูงานภาคกลาง
หลักสูตร ร่วมลงนามความร่วมมือ กับชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต (The Phuket Chief Engineer Club) ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหการ ประลองฝีมือ งาน Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017
นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหการ ประลองฝีมือ งาน Andaman Hotelier and Tourism Fair 2017

สื่อมัลติมีเดีย